5089 9950 info@enkbh.dk

Medlemsbetingelser/Vedtægter

VEDTÆGTER FOR NORDKYSTENS DELEBILER (NOKD IVS)

§1 NAVN OG HJEMSTED

1.1. Selskabets navn er Nordkystens Delebiler, Benævnt forkortet NOKD IVS

1.2. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune.

§ 2 FORMÅL

2.1. Selskabets formål er at indkøbe, lease og/eller leje biler og eventuelt andre køretøjer og stille disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for selskabets udgifter, hensættelser m.v. Udover at opnå en for selskabet rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

§ 3 MEDLEMMER

3.1. Som medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner og eller juridiske personer (institutioner, virksomheder og foreninger) dog således, at juridiske personer skriftligt må meddele bestyrelsen for Nordkystens Delebiler IVS, hvem der skal registreres som bruger.

3.2. Det er et krav, at medlemmer og registrerede brugere ved indmeldelse er minimum 23 år og har haft kørekort i minimum ét år. Bestyrelsen kan – enstemmigt – give dispensation fra kravet om kørekort i minimum 1 år på særlige vilkår.

3.3. Selskabetss bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøger til en venteliste, som administreres af bestyrelsen.

3.4. I tilknytning til ordinært medlemskab i henhold til pkt. 3.1. kan en beboer i samme husstand oprette et tillægsmedlemskab til et reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fremgår af den til en hver tid gældende prisliste. Et tillægsmedlemskab betragtes som et fuldgyldigt medlemskab i relation til rettigheder og pligter vedr. brug af selskabets køretøjer. Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidigt.

3.5. Passivt medlemskab

Passivt medlemskab omfatter medlemskab uden rettigheder. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Passivt medlemskab kan oprettes gennem indbetaling af indmeldelsesgebyr og et årligt medlemskontingent på én måneds ordinært medlemskab. Ved overgang til aktivt medlemskab skal indbetales det til enhver tid gældende depositum. Overgang fra aktivt medlemskab til passivt kan ske med én måneds varsel. Overgår et medlem fra aktivt medlemskab til passivt, kan medlemmet inden for det første år alene blive aktivt medlem gennem betaling af fuldt kontingent for perioden. Når man går fra aktivt til passivt medlemskab skal depositummet blive i selskabet.

§ 4 INDMELDELSESGEBYR, DEPOSITUM OG KONTINGENT

4.1. Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen og indbetales kontant ved indmeldelse. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

4.2. Gebyret refunderes ikke ved udmeldelse eller såfremt medlemskabet af anden grund ophører. Dog vil halvdelen af gebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig inden to måneder efter at have indmeldt sig.

4.3. Ved indmeldelse er medlemmet forpligtet til at betale depositum, som tjener til sikkerhed for de til en hver tid værende krav mod medlemmet. Størrelsen af det pligtige depositum fastsættes af bestyrelsen og fremgår af hjemmesidens til en hver tid gældende prisliste.

4.4. Som medlem er man pligtig til at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen og fremgår af hjemmesidens til en hver tid gældende prisliste

§ 5 HÆFTELSE

5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (depositum og gebyr) for forpligtigelser vedrørende selskabet. Tillægsmedlemmernes hæftelse er tilknyttet det ordinære medlemskab.

§ 6 BRUG AF KØRETØJER

6.1. Brug af køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes af bestyrelsen og fremlægges hvert år på selskabets generalforsamling.

6.2. Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende.

6.3. Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlemsvilkår.

§ 7 VEDERLAG FOR BRUG AF FORENINGENS KØRETØJER

7.1. Vederlag for benyttelse af køretøjer fastsættes af bestyrelsen og er til en hver tid gældende for alle medlemmer.

7.2. Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning af løbende udgifter, samt hensættelser til aflevering og genanskaffelse af biler . Ud over en for selskabet rimelig konsolidering stræbes der ikke på sigt efter noget overskud i foreningen.

§ 8 OPSIGELSE

8.1. Et medlem kan opsige sit medlemskab og brugsret til køretøjerne med tre måneders skriftligt varsel til bestyrelsen.

8.2. Senest en måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtiget til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og selskabet er således pligtig til at afregne et evt. overskydende beløb svarende til det af medlemmet betalte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor selskabet.

§ 9 EKSKLUSION

9.1. Bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen:

• Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende depositum, kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.

• Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.

• Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for selskabets virksomhed eller andre medlemmer.

• Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler.

• Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort.

§ 10 GENERALFORSAMLING

10.1. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen

10.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab

4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende kalenderår/regnskabsår.

5) Forslag fra medlemmerne

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt

11.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens ønsker dette

§ 11 INDKALDELSE M.V.

11.1. Generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for ordinær generalforsamling varsles på selskabets hjemmesiden senest 4 uger før.

11.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

11.3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem. Administrator og revisor tilknyttet foreningen, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

§ 12 BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

12.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte aktionærer. Forslag om vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle ejerkapitalen er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

12.2 Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

12.3. Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstiles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 13 BESTYRELSE

13.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

13.2. Bestyrelsen består af en formand, der vælges af bestyrelsen, samt yderligere mindst 2 og højst 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

13.3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver generalforsamling.

13.5. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

13.6. Bestyrelsen antager en revisor til at revidere foreningens årsregnskab.

13.7. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 14 TEGNINGSRET

15.1 Selskabet tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af administrator .

§ 15 ADMINISTRATION

15.1. Bestyrelsen ansætter en administrator til varetagelse af foreningens økonomiske og administrative forvaltning. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med en evt. administrator om opgaver og beføjelser. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator.

15.2. Selskabetss midler indsættes på særskilt konto i pengeinstitut eller girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning iht, tegningsretten.

15.3. Bestyrelsen er berettiget til at meddele administrator prokura.

§ 16 REGNSKAB

16.1. Selskabets årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelse og evt. administrator.

16.2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsbudget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 17 REVISION

18.1 Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 18 OPLØSNING

18.1. Forslag om selskabets opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

18.2. Opløsning ved likvidation forestås af en likvidator, der vælges af generalforsamlingen.

* * * * * * * * * * * * * * *